Dłużne papiery wartościowe to papiery wartościowe opiewające na wierzytelności. Papiery te inkorporują, jako podstawowe prawo majątkowe, wierzytelność właściciela papieru wartościowego wobec wystawcy papieru wartościowego.

W przypadku tego rodzaju papierów, wierzytelność pełni samodzielna funkcję. Inne uprawnienia, które w zależności od typu papieru wartościowego, są inkorporowane w papierze wartościowym wierzycielskim, pełnia funkcje akcesoryjną w stosunku do inkorporowanej wierzytelności. Są to papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężnej.

Dłużne papiery wartościowe to, ogólnie rzecz ujmując, sekurytyzowany (zamieniony na papier wartościowy) określony dług, który może przyjmować bardzo różnorodne formy. (K. Liberadzki 2014, s. 9) Przykładami mogą być: czeki, weksle, obligacje, bony handlowe, listy zastawne, warranty.

Jedna z Firm z którą współpracujemy jest Firma  Brewe ;

BREWE Leasing, to podmiot sektora finansowego, świadczący swoim klientom usługi związane z leasingiem, faktoringiem. Spółka ponad 6 lat rozwija się razem z rynkiem usług finansowych.

W sierpniu 2015 roku Spółka zadebiutowała na rynku kapitałowym jako emitent obligacji. Według stanu na sierpień 2021 roku w terminie zostały wykupione wszystkie z 22 serii obligacji. Od lipca 2019 roku Spółka jest emitentem KWIT-u Dochodowego. Do chwili obecnej zostało wyemitowanych dziewięć  emisji tego papieru wartościowego. Wszystkie płatności dla inwestorów  z tytułu inwestycji w KWIT Dochodowy  były i są dokonywane terminowo.

ZOBACZ KWIT DOCHODOWY